ارزیابی نوروپاتی با تست میشیگان

ارزیابی نوروپاتی با تست میشیگان

"نوروپاتی" شایعترین عارضه دیابت شیرین است که در اثر بالا بودن مزمن قند خون (هایپرگلایسمی مزمن) ایجاد می شود. محصولات پیشرفته گلیکاسیون، آلدوز ریداکتازها، پروتئین کیناز سی، پلی اول  و بعضی سیتوکینها برخی از محصولات جانبی نوروتوکسیک هستند که در پ…