اسپیرومتری تشویقی چیست؟

کاربرد آن چه میباشد؟

استفاده‌ از اسپیرومتری تشویقی که با نام اسپیرومتر انگیزشی نیز شناخته میشود ، یکی‌از راه‌های افزایش بازده تنفسی است که بعداز اعمال جراحی جهت تقویت، بازتوانی و یا حفظ وضع تنفسی فعلی بیمار استفاده میگردد.

این ابزار بمنظور جلوگیری از چسبیدن ریه ها به یکدیگر ( Atelectasis ) یا ذات‌الریه ( Pneumonia ) بکارگرفته میشود تا با باز کرذن مجدد آلوئولهای بسته شده، هدایت ترشحات به راههای هوایی اصلی را تسهیل نماید.

اسپیرومتر تشویقی دارای یک لوله میباشد که در دهان بیمار قرار میگیرد،چنانچه فرد توانایی ایجاد دم مناسب را  داشته باشد پیستون ها یا توپ ها شروع به بالا رفتن میکنند.