تابلو بینایی سنجی (چارت اسنلن) چیست؟

چارت دید اسنلن نرمال از ۱۱ ردیف تشکیل شده است. در ردیف اول یک حرف انگلیسی بزرگ وجود دارد. هرچه به سمت ردیف های بعدی برویم تعداد حروف بیشتر و اندازه ی آن ها کوچکتر می شود. برای معاینه یک فرد در فاصله ۶ متری از تابلو چشم پزشکی قرار می گیرد. از ردیف اول شروع به خواندن حروف می کند و تا ردیفی که بتواند به درستی حروف را ببیند ادامه می دهد. آخرین ردیفی که بتواند حروف آن را بخواند قدرت بینایی فرد را مشخص می کند و معمولا روی همان تابلو چشم پزشکی در یک ستون کنار چارت کسرها یا اعدادی برای بیان قدرت بینایی فرد نوشته شده است. در چارت دید های معمولی فقط حروف C, D, E, F, L, N, O, P, T, Z به کار می روند