قطره خروپف به باز شدن بینی و تسهیل تنفس از بینی کمک مینماید:
اما
مزایای تنفس از بینی چیست؟

  • تنفس از بینی فرم طبیعی و صحیح نفس کشیدن میباشد.
  • تنفس از بینی دمای هوای ورودی هنگام تنفس را تنظیم میکند.لذا دمای هوا پیش از رسیدن به ریه ها با دمای بدن منطبق میشود.
  • تنفس از بینی منجر به اکسیژن رسانی بهتر و افزایش اشباع سطح اکسیژن خون به میزان۱۵% میگردد. علت این اتفاق وجود نیتروژن اکسید درون سینوس ها میباشد که هنگام تنفس از طریق بینی، با اکسیژن ورودی همراه شده و به ریه ها میرسد. از اینرو میزان اکسیژن دریافتی ارگان های بدن نیز افزایش یافته و منجر بهبود عملکرد آنها میگردد. بهبود عملکرد ارگان ها و افزایش سطح اکسیژن خون بر چرخه خواب نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.