مونوفیلامان (Monofilament) یکی‌از اصلی‌ترین ابزارهای مورداستفاده‌در معاینات ارزیابی نوروپاتی بیماران دیابتی است.

مونوفیلامان، وسیله ای تشخیصی به‌منظور ارزیابی نوروپاتی محیطی وابسته‌ به دیابت است که درمانگر با استفاده‌از فشاردادن آن بر نقاط معینی‌ از دست و یا پای بیمار( فشار ۱۰ نقطه‌ای)، وجودیا فقدان حس لامسه سطحی او را می‌سنجد.