نوشته‌ها

کربویی و کرونا

   کربویی و کرونا با توجه به افزایش ناگهانی و قابل توجه تعداد افرادی که در ماه های اخیر و پس از شیوع پاندمی کرونا، بصورت ناگهانی دچار از دست دادن کامل یا بخشی از بویایی خود شده اند( آنوسمی/ هایپوسمی)، و همچنین با توجه به جدیدترین …
روش­‌های درمان اختلالات بویایی

درمان حس بویایی

درمان حس بویایی از دست رفته در پاندمی کرونا، با داروهی گیاهی و شیمیایی ممکن است؟ آیا کرونا و کربویی ناگهانی بهم مرتبط میباشند؟ آیا برگشت بویایی بعد از کرونا ممکن است؟    کیت های حمایت بویایی اولفکترین  درمان کربویی چیس…